Därför är det viktigt att vi minskar utsläppen av växthusgaser

Klimatförändringar är något som både sker naturligt och som vår moderna livsstil orsakar. Forskningen visar tydligt att utsläppen måste minska kraftigt för att undvika svåra konflikter om knappa resurser som mat och vatten.

Sedan lång tid tillbaka har forskning visat att vår användning av fossila bränslen, som olja och kol, ökar andelen växthusgaser i atmosfären, vilket i sin tur ökar jordens medeltemperatur.

De långsiktiga effekterna av klimatförändringarna är många och svåra att överblicka, men några av dem ser vi tydligt redan idag, till exempel att

 • bergsglaciärer och isarna på Arktis, Antarktis, Grönland smälter
 • snötäcket på norra halvklotet minskar
 • extremväder som värmeböljor och kraftiga skyfall blir fler
 • världshavens temperatur ökar
 • havsnivåerna stiger.

Om användningen av fossil energi och utsläppen av växthusgaser inte minskar kraftigt de närmsta åren kan konsekvenserna av uppvärmningen bli svåra för hela mänskligheten:

 • Torka, vattenbrist och försvagade ekosystem leder till problem med matproduktionen i de delar av världen där många människor bor.
 • Stigande havsnivåer och översvämningar tvingar människor att lämna sina hem och sitt land.
 • Konflikter om knappa mat- och vattenresurser att ökar med stora folkomflyttningar som följd.

Norrland blir nya Österlen

Enligt Naturvårdsverket kan effekterna av ett varmare klimat till viss del vara positiva för Sverige då odlingsförutsättningarna blir bättre. I Norrland kan vi vänta oss ett skånskt klimat, vilket kan vara till fördel för både jord- och skogsbruk. Men även här i Sverige och Västerbotten kan vi vänta oss ett antal negativa effekter:

 • Mildare vintrar gör att olika skadeorganismer och smittbärare lättare får fäste på våra breddgrader.
 • Ökad nederbörd och mer intensiva regn ökar risken för översvämningar
 • Vattenbrist och sommartorka i främst södra Sverige leder till problem med vattenförsörjning, livsmedelsproduktion och ökad risk för bränder och värmerelaterade hälsoproblem.
 • Växter och djur hinner inte anpassa sig till ett nytt klimat och trängs undan. Med minskad biologisk mångfald får vi ett mer sårbart ekosystem, vilket kan påverka matproduktionen.

Umeå är en del av världen

Även om klimatförändringarna skulle kunna föra med sig positiva effekter på det lokala planet kommer vi inte att kunna isolera oss från de följder en temperaturhöjning får på global nivå. Vi är starkt sammankopplade med resten av världen på många olika sätt, till exempel för vår livsmedelsförsörjning.

Många av de människor som redan idag drabbas hårdast av klimatförändringarna är på samma gång människor som står för en väldigt liten del av utsläppen. Vår konsumtion i Umeå orsakar i snitt 7,6 ton växthusgaser per år. 

Källa: Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se/klimat

Vi är många som vill förändra

Vi står inför en svår utmaning och det är lätt att känna sig ensam i sin oro för klimatförändringarna, men vi är övertygade om att du inte är ensam.

Läs mer

Så mycket måste vi minska

Vi måste halvera utsläppen av växthusgaser vart tionde år för att undvika en temperaturhöjning över 1,5 grader.

Läs mer

Det här gör Umeå kommun för klimatet

Som kommun försöker vi göra det enklare för dig som bor i Umeå att leva mer hållbart. Detta samtidigt som vi också försöker minska utsläppen från vår egen verksamhet.

Läs mer
Klimatorientering.se